dekorace dekorace
MŠ Kamarád, logo Domů - o nás Školní vzdělávací program Co ve školce děláme Aktivity pro rodiče Program na měsíc Třídy naší školky Aktuality Foto galerie Centrální web příspěvkové organizace

Co ve školce deláme dekorace

Pracujeme v projektu "Začít spolu"

Program Začít spolu připravuje děti na to, aby se v  budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy aktivně a efektivně učit, měly chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, mít odvahu ukázat, co už samo umí a dokáže.Vycházíme z toho, že jsou to právě rodiny, které mají největší vliv na děti a jsou tedy jejich primárními vychovateli. Tento program umožňuje rodinám, aby hrály významnou úlohu ve výchovném procesu dítěte nejen doma, ale i v mateřské škole. dekorace

Chceme dětem vytvořit prostředí, v němž prožijí krásné tři roky života, plné pohody a bohatých zážitků, ve kterém budou moci maximálně rozvinout své osobní předpoklady, které dále uplatní v situacích, jenž je v životě přirozeně čekají.

Hlavní záměr projektu "Začít spolu"

Spolupráce s rodinou je jedním z hlavních principů programu Začít spolu.

Domníváme se, že tato spolupráce prospívá dětem, členům rodiny i kvalitě celého programu, proto je důležitá:

  1. Příležitost ke spolupráci = učitelky se snaží zapojit rodiče do příprav na činnosti v centrech aktivit ve třídě i činností doma.
  2. Komunikace = důležité je zajistit pravidelnou oboustrannou komunikaci mezi učitelkami a rodiči (společné vypracování individuálního výchovného plánu, společné besedy apod.).
  3. Rodina ve třídě = rodiče se mohou účastnit na třídních i jiných programových činnostech v roli tzv. dobrovolných asistentů - po předchozí domluvě s učitelkou nebo v roli pozorovatelů, např. při adaptaci nových dětí nebo pomocníci při mimořádném programu třídy, školy.

dekorace Jde nám o vytváření atmosféry důvěry a vstřícnosti založené na upřímné komunikaci, a to vyžaduje vzájemnou úctu.

dekorace

V programu Začít spolu je prostor tříd a heren rozdělen do částí, které stimulují děti ke hře a práci. Tyto jednotlivé části nazýváme centra aktivit (CA). Jsou to pracovní koutky, které umožňují hru i tvůrčí práci jednotlivcům i skupině dětí. Děti se učí tím, že si hrají a pracují s různými předměty a materiály, které jsou k dispozici v každém z center. Učí se také navzájem od sebe, nápodobou, pozorováním. Mohou spolu přirozeně komunikovat, řešit problémy, rozhodovat se, procvičovat si vyjadřovací schopnosti, učit se chápat a akceptovat rozdíly mezi lidmi. Jsou tak vedeny k samostatnosti a spolupráci. Pro dítě je hra stejně významná jako práce pro dospělého. Centra aktivit se stávají dílnami, v nichž se děti učí prostřednictvím hry a prací s různým materiálem.

Centra aktivit

Domácnost

dekorace Je vybaveno dětským kuchyňským nábytkem, nádobím, napodobeninami potravin, děti si zde hrají na domácnost. V tomto centru občas provádíme opravdové kuchyňské práce – např.krájíme zeleninu, ovoce, jako ochutnávku pro kamarády. Učíme se také stolovat, prostírat. Děti si zde hrají na rodinu – děvčata se starají o panenky, perou, věší a skládají prádlo apod.

Ateliér

Zde si děti rozvíjejí představivost, tvořivost a fantazii, jemnou motoriku, zrakové vnímání, výtvarné činnosti též podporují koordinaci oko – ruka. dekorace

Mezi nejoblíbenější činnosti, které zde děti vykonávají, je malování štětcem, experimentování s barvami (zapouštění, otiskování apod), kreslení pastelkami, křídami, fixami, tuší, prstovými barvami, apod., dále modelování s různými druhy modelíny, s keramickou hlínou. Děti zde také tvoří z papíru, textilu, stříhají, vytvářejí prostorové výrobky.

Dílna

dekorace V tomto pracovně technicky zaměřeném centru mají děti možnost pracovat s různým materiálem a nástroji, které znají z dílen svých tatínků a dědečků. Vybavením tohoto centra je pracovní ponk se svěrákem a nářadí. Děti mají k dispozici kladívka, pilky, hřebíky, šroubky, šroubováky, kleště, drátky, odřezky a prkýnka z měkkého dřeva. Vytvářejí zde doplňky ze dřeva k hrám v jiných centrech nebo zatloukáním hřebíků a navíjením provázků vytvářejí obrázky apod.

Knihy a písmena

Toto klidové centrum slouží k podchycení zájmu o literaturu, o čtení a psaní, které se v budoucnosti naučí. Děti zde vnímají mluvenou a psanou podobu dekorace písma, vytváří si i vlastní knihy obkreslováním písmen a dokreslováním obrázků. Při manipulaci s knihou, písmeny a čísly se pomalu s tímto seznamují a postupně rozpoznávají na základě tvaru. Děti zde např. přiřazují, vyhledávají, třídí různé obrázky dle instrukce učitelky, poslouchají pohádky, básničky, říkadla, vyprávějí příběhy dle obrázků, vytleskávají slova, hledají rýmy, luští dětské labyrinty, hrají hry – puzzle, pexeso apod.

Dramatika

dekorace Zde si děti hrají napodobivé a námětové hry, učí se různým sociálním rolím. Dramatizují také známé pohádky a k tomu využívají různých rekvizit, převleků, maňásků nebo loutek. Při hře si rozvíjejí komunikativní dovednosti – obohacují si slovní zásobu, formulují své myšlenky do vět – stavbu věty, paměť, souvislé vyjadřování.

Pokusy a objevy

V tomto centru děti provádějí různé pokusy, pozorují a objevují přírodní úkazy. Například pozorují pod lupou nebo mikroskopem rostliny, přírodniny, dekorace dělají pokusy se světlem nebo s magnetem a kovovými předměty, pozorují změnu skupenství vody, klíčení semen, luštěnin, růst rostlin, poměřují velikost, délku a váhu předmětů, apod. K tomu používají naučné knihy a encyklopedie. Získané informace z pozorování si zakreslují do Knihy pokusů a objevů.

Velké kostky

Mezi velmi oblíbená centra patří Kostky. Děti s radostí vytvářejí na koberci stavby k různým tématům s použitím několika druhů stavebnic – dřevěných, dekorace molitanových nebo umělohmotných. K tomu používají další hračky – dopravní prostředky a značek, figurky lidí a zvířat, domy, ohrádky nebo přírodniny – šišky, mušle, kameny apod. Děti staví buď dle svých představ, rozvíjejí si tak fantazii, tvořivost nebo i podle plánku, předlohy – rozvíjejí si tak prostorovou představivost, pozornost.

Manipulační hry

Centrum manipulačních her je především zaměřeno na rozvoj jemné motoriky, trpělivosti, fantazie a vůle pro dokončení započatého díla. Děti zde dále dekorace poznávají barvy, geometrické tvary, rozvíjejí si matematické představy. K tomu děti používají různé drobné stavebnice. Mezi vyhledávané patří lego stůl, různé mozaiky, drobné hříbečky, domina, pexesa, puzzle, obrázkové skládačky, magnetické tabulky s geometrickými tvary, různé vkládačky a v neposlední řadě dětské společenské hry.

Voda – písek

Práce v v tomto centru je pro děti vždy velkým zážitkem a dobrodružstvím. Je zde umístěn stůl, který je na kolečkách, dá se přemisťovat. V zapuštěné vaničce stolu je písek nebo voda – podle potřeby. Hry s těmito materiály podporují dekorace smyslový rozvoj, koordinaci svalů, celého těla, rozvoj jemné motoriky. Hra zde podporuje chápání přírodních zákonů- např.co plave, co se potopí nebo děti přelévají vodu, přesívají písek, poměřují množství v různých nádobách, píšou prstem do písku, staví z písku hrady, mosty, tunely, cesty, města apod. Děti velmi rády experimentují. Součástí jsou doplňky: kyblíky, síta, formičky, hrabičky, přírodniny – kamínky, šišky, klacíky, dřívka.

Hudba

V mateřské škole je hudba nedílnou součástí každodenního programu. Hudební zážitky pěstují představivost a podněcují improvizaci. Hudba pomáhá dekorace rozvíjet dítě především v oblasti citů. Dále podporuje jazykový vývoj, rozvoj paměti, motoriky, koordinaci pohybů.Snažíme se, aby se na hudbě děti aktivně podílely. Děti doprovázejí zpěv rytmizací na dětské rytmické nástroje, hrají zde různé sluchové hry, hudební hádanky, doprovázejí zpěv pohybem, tancem, poslechnou si i něco z vážné hudby. Děti se v MŠ seznamují s hrou na dětské flétny a harmoniky.

Počítače

Toto centrum patří mezi klidová centra. Děti zde plní hravou formou velmi pěkné, dekorace podnětné úkoly v počítačových programech určených pro děti, které zpracovali odborníci pro předškolní věk. Rozvíjejí si zde celou škálu poznání – o přírodě, zvířatech, o lidském těle, předmatematické a předčtenářské dovednosti. Děti pracují u PC buď samostatně nebo si vzájemně pomáhají ve dvojici. Jednotlivé části programu jsou z hlediska času přiměřené, navíc se děti u PC střídají.

| webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.0 | Statistiky |