dekorace dekorace
MŠ Kamarád, logo Domů - o nás Školní vzdělávací program Co ve školce děláme Aktivity pro rodiče Program na měsíc Třídy naší školky Aktuality Foto galerie Centrální web příspěvkové organizace

Třídy

1. třída

1.třída 1.třída, herna

První třída s hernou se nachází v přízemí, na konci chodby. Do této třídy docházejí děti ve věku od 3 – do 4 let. Třída je vkusně vybavena novým dětským nábytkem. Po nástupu dětí do MŠ umožňujeme rodičům, kteří mají zájem, aby po dobu adapatace zůstávali s nově příchozími dětmi ve třídě. Během školního roku se děti učí samostatnosti při sebeobsluze, při stolování. Třídní vzdělávací program je přizpůsoben věku dětí. S dětmi chodíme od podzimu do jara do tělocvičny v Kalich Aréně, na literární programy do Knihovny K.H.M. Děti se seznamují s jógou, cvičí jógová cvičení a hry, s dětmi pravidelně pracuje logopedická preventistka. V období od října do března děti navštěvují se souhlasem rodičů solnou jeskyni.

2. třída

2.třída 2.třída

Druhá třída se nachází v 1. poschodí. Je vybavena novým dětským nábytkem a PC pro vzdělávací činnosti dětí. Do této třídy docházejí děti převážně ve věku 4-5 let. S dětmi zde pracují 2 učitelé a 1 asistentka. Společně vedeme děti k pěkným kamarádským vztahům, k samostatnosti a rozvoji poznání. Zaměřujeme se na seznamování dětí s hudebními nástroji, např. hrou na klavír, děti samy vyjadřují rytmus písní hrou na dětské rytmické nástroje, Orffovy nástroje a drumbeny. Rozvíjíme též pohybové dovednosti dětí při sportovních hrách, hlavně na školní zahradě, nebo v tělocvičně v Kalich Aréně. Zde také využíváme saunování. Pohybové aktivity probíhají i ve třídě. Děti se během relaxačních technik seznamují s jógovým cvičením a prvky Tai-Chi. 1x týdně zde probíhá seznamování dětí s anglickým jazykem pod vedením učitele Bc. Jiřího Mejty. Účastníme se též vzdělávacích programů v Knihovně K.H.Máchy a Severočeské galerii výtvarného umění. Dále vedeme děti k ekologickému cítění – třídíme odpad, hlavně papír a plasty. Rádi pečujeme o školní zahradu, v zimě pravidelně doplňujeme krmítka pro ptáčky. Dětem 1x týdně v odpoledních hodinách nabízíme „Šachový slabikář“ a „Malování do hudby“. Těšíme se na hezkou spolupráci s rodiči a nabízíme účast rodičů jako tzv. dobrovolných asistentů.

3. třída

3.třída

Nachází se v prvním poschodí, navštěvují ji děti ve věku od 5 – 7 let. V této třídě vedeme děti především k získání osobní samostatnosti, snažíme se, aby si hravou formou osvojily dovednosti důležité pro rozvoj učení a vzdělávání, a to vše s ohledem na individuální rozvoj každého dítěte. Zaměřujeme se na děti talentované.

Děti se pravidelně seznamují s anglickým jazykem. Angličtina prolíná do všech činností – děti počítají, zpívají, cvičí, tančí s použitím cizího jazyka. Tyto základy děti využijí při výuce na základní škole. Zaměřujeme se na rozvoj předčtenářských a předmatematických dovedností. K tomu máme na škole mnoho pomůcek podporujících zájem o poznávání číslic, písmen, ale i dalších oblastí poznání světa. Vzhledem k věkové skupině dětí jsou činnosti zaměřeny na to, aby děti úspěšně zvládly vstup do základní školy.

Občas se zapojujeme do kulturního dění v našem městě. Vystupujeme s dětmi na různých akcích - Vítání občánků, Vánočních trzích, připravujeme program v rámci Zdravého města Litoměřice, navštěvujeme starší spoluobčany v seniorských zařízeních apod. Pro děti plánujeme vycházky do přírody, sportovní vycházky na golfové hřiště. Děti se pravidelně zúčastňují předplaveckého výcviku, zařazujeme další sportovní aktivity v Kalich Aréně – využíváme tělocvičnu, saunu, chodíme bruslit pod vedením trenérů na zimní stadion. V podzimních a jarních měsících hrajeme na hřišti tenis pod odborným vedením trenérky.

Dětem ve 3.třídě nabízíme:

4. třída

4.třída

Tato třída se nachází v nově vybudovaných prostorách školy. Je to třída s upraveným vzdělávacím programem pro děti s vadou řeči. Je prostorově menší, je zde zapsaný nižší počet dětí. Třída je vybavena novým zařízením, prostředí je moderní, dětem a rodičům se líbí. Do třídy docházejí děti ve věku 5 - 7 let.

Vzdělávací program i prostředí třídy a herny je běžné, jako v ostatních třídách. Navíc je však třída vybavena logopedickým koutkem se zrcadlem pro individuální logopedickou péči, bohatou zásobou obrázků pro vyvozování hlásek, dějových obrázků pro rozvoj slovní zásoby při vypravování. Logopedická péče probíhá denně jako kolektivní nebo skupinová činnost. V průběhu roku připravujeme pro rodiče besedu o logopedické činnosti s využitím pomůcek a didaktického materiálu.

Do vzdělávacího programu třídy prolíná vztah učitelek k přírodě. Sázíme s dětmi cibulky do záhonů na školní zahradě nebo pěstujeme kvetoucí květiny v truhlíkách na okně ve třídě. Toto doplňujeme o zajímavé akce, např. turistické vycházky na Bílou stráň, návštěvy v zahradnictví pod Mostnou horou, výlety vlakem do přírody, školní výlety apod.

Menší kolektiv dětí třídy nám umožňuje individuální přístup k dětem. Naší snahou je napravit řeč každému dítěti.

Třídu navštěvují též děti s odkladem školní docházky. S nimi pracujeme individuálně podle programu pro děti s OŠD, vycházíme ze zpráv odborných pracovišť.

| webmaster: v.matys@grumpa.net | http://www.grumpa.net/ | valid XHTML 1.0 | Statistiky |